Överblick över alla tillgängliga test

Hela namnet Länk Antal frågor Info till testtagaren copyright
5-15 Föräldraversionen 515F 191 Detta formulär avser att på ett detaljerat sätt kartlägga färdigheter och beteendemönster hos barn och unga i åldern 5 till 17 år. Barn och unga är olika Det innebär att deras färdigheter inom olika områden, liksom hur de handlar och beter sig i vardagen, varierar mycket. Barn fungerar förstås också olika i olika åldrar. Formuläret innehåller en rad påståenden följt av svarsmöjligheterna: Stämmer inte, Stämmer ibland/i viss mån, Stämmer bra. Markera med ett kryss i vilken grad du anser påståendet stämmer med hur ditt barn i vanligtvis fungerar. När du besvarar formuläret tänk över hur du uppfattar att ditt barn fungerar i jämförelse med jämnåriga. Det ska vara den aktuella bilden, dvs hur det varit under de senaste 6 månaderna. För att få en så fullständig bild som möjligt är det viktigt att du besvarar hela formuläret. Du kommer också att få några frågor om huruvida barnets sätt att fungera skapar problem i vardagen. Ge en samlad värdering som utgår från belastningen för barnet självt, för familjen, i skolan och på fritiden. På dessa frågor ges fyra svarsmöjligheter: Nej, Lite, Ganska mycket, Väldigt mycket. Copyright ©: (2004): Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Århus, Christopher Gillberg, Göteborg The Copyright is protected under the Swedish Copyright Act – the Swedish law Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960: 729).
Appearance Anxiety Inventory AAI 10 Var vänlig och kryssa i den ruta som bäst beskriver hur du har känt avseende ditt utseende eller specifik kroppsdel UNDER DEN SENASTE VECKAN, INKLUSIVE IDAG. Svensk översättning av Jesper Enander (2014), BUP FUNK OCD & relaterade tillstånd, Stockholm. Tillbakaöversättning av Sandra Bates. Slutversion godkänd av David Veale. Referens till engelsk originalversion: Veale, D., Eshkevari, E., Kanakam, N., Ellsion, N., Costa, A., & Werner, T. (2013). The appearance anxiety inventory: Validation of a process measure in the treatment of body dysmorphic disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 3, 1-12.
Acceptance and Action Questionnaire II AAQ-II 7 Nedan finns en lista med påståenden. Var vänlig skatta hur sant varje påstående är för dig. Ingen copyright
Avoidance & Fusion Questionnaire for Youth AFQ-Y 17 Vi vill veta mer om vad du tänker, hur du känner och vad du gör. Läs varje mening. Markera sedan in det påstående som överensstämmer med hur sann varje mening är för dig. GRECO, MURREL & COYNE, 2005 | Översatt till svenska av Thomas Parling & Ata Ghaderi, backtranslation av Terry Hartig, 2005
Anxious Thoughts Inventory ANTI 22 ANXIOUS THOUGHTS INVENTORY (AnTI) Nedan finns ett antal påståenden, som några personer har använt för att beskriva sina tankar och sin oro. Läs varje påstående, markera det påstående som du tycker passar för att indikera hur ofta du har dessa tankar eller typ av oro. Fundera inte alltför länge på respektive påstående. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Det första du tänker på är oftast det mest rättvisande © Wells, A. (1994): A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 6, 289-299 Översatt av Per Carlbring. Kan användas kostnadsfritt. Laddas ner från www.carlbring.se
The Adult Autism Spectrum Quotient AQ 50 The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) Vuxenversionen: 16 år + Här nedan följer en rad påståenden. Var snäll och läs varje påstående mycket noggrant och skatta i vilken grad påståendet stämmer in eller inte stämmer in genom att markera det alternativ som passar bäst. Var snäll och svara på alla frågor! MRC-SBC/SJW Feb 1998 svensk översättning: Christina Karlsson, Eric Zander & Sven Bölte, KIND Karolinska Institutet, Jan 2011 Utvecklat av: The Autism Research Centre University of Cambridge
AS-18 18 Hur stora problem har du haft under den senaste veckan med Mats Adler, Affektiva mottagningen M59, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 070612
Attachment Style Questionnaire ASQ 40 Attachment Style QuestionnaireLäs följande påståenden och välj det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in på dig som person. Detta gör du genom att markera det på skalan.Svara så uppriktigt som möjligt, det bästa svaret är många gånger det som du först kommer att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, det är vad du själv tycker och känner som är det viktiga. Copyirght Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007
Adult ADHD Self-Report Scale ASRS 18 v1.1: Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan till höger. För varje fråga, sätt ett kryss i den ruta som bästa beskriver hur du har känt dig och betett dig de senaste 6 månaderna. Ingen copyright - fri att använda.
Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT 10 Här är ett antal frågor om dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig. Vill du själv hålla koll på dina drogvanor kan du gå till http://escreen.se/. För mer info kring testet och tolkning besök http://www.beroendecentrum.se Översatt och bearbetat av prof. Hans Bergman, Karolinska Institutet, Stockholm
Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory BBQ 12 BRUNNSVIKEN BRIEF QUALITY OF LIFE INVENTORY (BBQ) Nedan följer 12 frågor om hur du upplever din livskvalité. Det gäller sex områden och hur nöjd respektive hur viktiga dessa är för dig. Markera den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse. Fri användning för forskning och kliniskt arbete - http://bbqscale.com/
Biverkningsformulär vid centralstimulantiabehandling BIV-CS 22
Borderline Symptom List 23 BSL-23 23 Borderline Symptom List 23 (BSL-23) I det här formuläret hittar du exempel på olika svårigheter som eventuellt passar in på dig. Fyll i formuläret och uppskatta hur mycket du besvärats av varje problem under den senaste veckan. Om du inte har några känslor just nu, svara då i enlighet med hur du tror att du har känt. Svara så ärligt som du kan. Alla frågorna avser den senaste veckan. Om det har varierat under veckan, uppskatta då hur det har varit i genomsnitt. BSL-23. Bohus et al., 2009. Svensk översättning av DBT-teamet Liljeholmen, december 2015.
Cognitive Functions Questionaire CFQ 25 Cognitive Functions Questionaire Följande frågor rör sådant vi alla kan missa då och då. Vissa saker kanske händer oftare än andra. Vi vill veta hur ofta detta hänt dig de senaste sex månaderna. Markera det påstående som bäst stämmer för dig. D. E. Broadbent, P. F. Cooper, P. FibGerald and K. R. Parke
Childhood Executive Functioning Inventory CHEXI 26 CHILDHOOD EXECUTIVE FUNCTIONING INVENTORY (CHEXI) TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE Nedan finner du ett antal påståenden. Läs varje påstående noga och ange därefter hur väl påståendet ifråga stämmer överens för ditt barn (alt. barnet i din klass). http://www.chexi.se/<br> Catale, C., Meulemans, T., & Thorell, L. B. (in press). The Childhood Executive Function Inventory (CHEXI): Confirmatory Factorial analyses and cross-cultural clinical validity in a sample of 8–11 years old Children. Journal of Attention Disorders, doi: 10.1177/1087054712470971
CIA Ätstörning v3.0 CIA 16 Under de senaste 28 dagarna, i vilken utsträckning har ...dina matvanor ...din träning ...eller hur du känner kring ditt ätande, din figur eller din vikt... Bohn and Fairburn, 2008. Svensk översättning och bearbetning av Elisabeth Welch och Ata Ghaderi, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet, 2007.
Clinical Outcomes in Routine Evaluation CORE-10 10 Detta formulär innehåller 10 påståenden om hur Du har haft det den senaste veckan. Läs varje påstående och tänk efter hur ofta det har varit på detta sätt under den senaste veckan. Markera det alternativ som stämmer bäst för Dig. Copyright MHF and CORE System Trust
Chronic Pain Acceptance Questionnaire CPAQ-8 8 Chronic Pain Acceptance Questionnaire Nedan finner du ett antal påståenden. Skatta hur sant varje påstående är för dig genom att markera ett alternativ för varje påstående. Rovner, G.; Årestedt, K.; Gerdle, B.; Börsbo, B. & McCracken, LM, (2013). Psychometric properties of the 8-item Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ - 8) in a Swedish Chronic Pain Cohort. Journal of Rehabilitation Medicine. 45: 00–00 Instrumentet kan användas fritt, vi uppskattar dock att bli informerade om/när det används klinisk eller och för forskning. Skicka mail till graciela.rovner@neuro.gu.se Också är du välkommen med frågor.
CPRS-M-S CPRS-M-S 1 En fråga om minnesstörning till dig som patient (CPRS-M-S)
(OBS - UNDER UTPRÖVNING) DMS-IV & ICD-10 Personality Questionaire (v3.2) DIP-Q 140 Detta formulär handlar om hur Du i allmänhet är som människa, d.v.s. hur Du vanligen brukar göra, tänka och känna. Tänk Dig ett personligt genomsnitt de senaste fem åren. Enskilda påståenden kan verka lite udda. Tillsammans ger dock Dina svar ett viktigt mönster. Vi är intresserade av vad just Du upplever, inte vad andra tycker eller vad Du tror andra anser att man bör tycka. Det finns inga "rätta" eller "fel" svar Kryssa för om Du tycker påståendet om Dig stämmer eller inte stämmer! Tag ställning till alla påståenden och försök svara så uppriktigt som möjligt! Ingen copyright
DSM-5 Självskattning av aktuella symtom DSM-5 26 DSM-5 Självskattning av aktuella symtom” är ett instrument som ger ett själv- eller informantskattat mått på förekomst av symtom inom 13 domäner för psykisk ohälsa som har betydelse vid psykiatrisk diagnostik. Syftet är att underlätta för klinikern att identifiera ytterligare problemområden hos patienten som kan ha stor betydelse för behandling och prognos. Hur mycket (eller hur ofta) har du besvärats av följande problem under de senaste två (2) veckorna?
Drug Use Disorders Identification Test DUDIT 11 Här är ett antal frågor om droger. Vi är tacksamma om du svarar så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig. Vill du själv hålla koll på dina drogvanor kan du gå till http://escreen.se/. För mer info kring testet och tolkning besök http://www.beroendecentrum.se © 2002 Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna & Frans Schlyter, version 2.2 Karolinska Institutet. Frågor: tel. 08-517 74869 E-post anne.h.berman@ki.se
EDE-Q EDE-Q 32 Instruktioner: Följande frågor handlar enbart om de senaste fyra veckorna (28 dagar). Var vänlig läs varje fråga noga. Vänligen besvara alla frågorna, tack. Frågor 1-12: Var vänlig ringa in lämplig siffra till höger om respektive fråga. Kom ihåg att frågorna enbart gäller de senaste 4 veckorna (28 dagar). Copyright Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007
EQ EQ 60
Acceptance and Action Questionnaire II EQ-5D 6 Hälsoenkät Svensk version (Swedish version) Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. EuroQoL Group 1990
Fem aspekter på medveten närvaro FFMQ 29 Skatta följande påståenden genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med din egen uppfattning om hur det i allmänhet är för dig. Baer,R.A.,Smith,G.T.,Hopkins,J.,Krietemeyer,J.,Toney,L.(2006).UsingSelf‐ReportAssessmentMethodstoExplore FacetsofMindfulness.Assessment,13:1,27‐45.Svensköversättningochbearbetning2008eftersamrådmedR.A. Baer:Lund,L.G.,Hansen,E.,LundsUniversitet.Broberg,A.,Lilja,J.,Josefsson,T.,GöteborgsUniversitet&Sköld,C,. KarolinskaInstitutet.
Generalised Anxiety Disorder 7-item scale GAD-7 7 Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem? "Framtagen av läkarna Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke och kollegor, med ett utbildningsanslag från Pfizer Inc. Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera."
Generalised Anxiety Disorder 7-item scale, added function rating GAD-7F 8 Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem? Framtagen av läkarna Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke och kollegor, med ett utbildningsanslag från Pfizer Inc. Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera.
Hospital Anxiety and Depression Scale HADS 14 Läs igenom varje påstående och markera det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge. © Fritt att använda så länge det gäller icke-kommersiell användning. HRQL gruppen - ett kunskapsföretag vid Göteborgs Universitet (gruppen@hrql.se). Webben: http://wwwhost.gu.se OBS! Det finns flera godkända översättningar.
Health Anxiety Inventory HAI 14 Varje fråga i detta formulär består av en grupp om fyra påståenden. Läs varje grupp av påståenden och vālj det påstående som bäst beskriver hur du känt den senaste veckan. Välj ett påstående genom att markera texten. Om flera påståenden stämmer, välj det nedre av de som stämmer. Översättning: Erik Hedman, Leg. Psykolog, Med Dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
HCL32 Klinisk version. Skattningsskala - Energi, aktivitet, humör HCL32 43 Nästan alla upplever svängningar i sin energi, aktivitet och sitt humör (att vara 'uppåt' eller 'hög' respektive 'nedåt' eller 'låg'). Detta frågeformulär kan vara till hjälp i bedömningen av Dina 'uppåt'- perioder. Angst J, Adolfsson R, Benazzi F, Gamma A, Hantouche E, Meyer TD, Skeppar P, Vieta E, Scott J. Related Articles, The HCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. J Affect Disord. 2005 Oct;88(2):217-33.
Inventory of Drinking Situations IDS-100 100 I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol eller tar narkotika. Ange för varje situation hur ofta du själv de senaste åren har brukat dricka eller tagit narkotika i var och en av de angivna situationerna. Ingen copyright
Impact of Event Scale–Revised IES-R 22 Nedan följer en lista på svårigheter som människor ibland har efter svåra och stressande livshändelser. Läs varje påstående och ange sedan hur störande detta varit för Dig under DE SENASTE 7 DAGARNA med avseende på den aktuella händelsen. Hur mycket har Du plågats eller besvärats av dessa svårigheter? Svensk översättning: Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Bergh Johannesson, K. & Lundin, T. 2002 (reviderad: Arnberg, F. 2007)
Big Five Personality Test IPIP 50 This self-report test measures the big five personality traits using the IPIP Big-Five Factor Markers. openpsychometrics.org. Goldberg, Lewis R. "The development of markers for the Big-Five factor structure." Psychological assessment 4.1 (1992): 26.
Insomnia Severity Index ISI 7 Insomnia Severity Index - Med följande frågor - skatta hur pass allvarliga dina sömnsvårigheter har vart de senaste veckorna copyright Morin 1993 - Fritt att använda
Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS 9 Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Makera det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste två veckorna. © Testet är fritt att använda. Kristina Wahlberg, Ulla Peterson, Aniella Beser, Åke Nygren, Marie Åsberg Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds Sjukhus AB
Levnadsvanor Levnadsvanor 16 Detta är ett test från Skalan hämtad från kbtiprimarvarden.se för att få en överblick av ditt liv och faktorer som påverkar din livssituation. Vissa frågor kan vara svåra att svara på men det är väldigt viktigt att du svarar helt ärligt på dessa. Skalan hämtad från kbtiprimarvarden.se. Mått på skalorna tagna ur socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011
Level of Personality Functioning Scale - Brief Form 2.0 LPFS-BF 12 Joost Hutsebaut, Dine J. Feenstra, Jan H. Kamphuis (2016). Översatt med författarens tillstånd av Peter Jacobsson, Psykiatrin Halland
Liebowitz Skala för Social Ångest LSAS-SR 48 Liebowitz skala för social ångest Fyll i följande formulär med det mest passande svarsalternativet som listas nedan. Basera svaren på hur du har känt dig den senaste veckan (tänk dig in i hur du skulle reagera om du inte har varit med om situationen under veckan). Om du har fyllt i formuläret tidigare, försök vara konsekvent i hur du bedömer varje situation. Var vänlig gör en skattning för samtliga påståenden: LSAS/LSAS-SR är kostnadsfri i Sverige. www.fbanken.se
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale MADRS-S 9 Genom att besvara följande nio frågor kan du och din behandlare få en detaljerad bild av hur du mår och om du har symtom, som är typiska för depression. Genom att lägga ihop den poäng du får på frågorna får du och din behandlare en bild av graden av depression. Markera den beskrivning som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Använd gärna mellanliggande alternativ ( "mellan övre och undre alternativet" ). Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt. © Svanborg, P. & Åsberg, M. (1994). A new self-rating scale for depression and anxiety states based om the comprehensive psyckopathological rating scale. ACTA Psychiatrica Scandinavia, 89(1), 21–28
Screening för bipolaritet MDQ 15 Vänlingen läs igenom följande påståenden och markera det som stämmer för dig. Översatt av Dr. Lars Häggström, Psykiatriska Kliniken i Halmstad, med tillstånd av Hirschfeld, R.M.A., Williams, J.B., Spitzer, R.L., Calabrese, J.R., Flynn, L., Keck, P.E. Jr., Lewis, L., McElroy, S.L., Post, R.M., Rapport, D.J., Russell, J.M., Sachs, G.S., Zajecka, J. (2000) "Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire", American Journal of Psychiatry 157(11): 1873-1875.
Attachment Style Questionnaire MFS 17 Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har mått den senaste månaden. När du ska jämföra med hur det var tidigare ska du göra det med hur det var innan du blev sjuk/skadades. I tabellen för varje fråga finns fyra påståenden som beskriver Inga, Lätta, Medelsvåra och Svåra besvär. Vi vill att du markerar det påstående som bäst beskriver dina besvär. Om du tycker att du hamnar mellan två påståenden markerar du 'mellan'-alternativet. För mer information om MFS, se www.mf.gu.se Copyright Anders Tengström & Alexander Håkanson, 2007
Overall Anxiety Severity and Impairment Scale OASIS 5 (Formulär som mäter grad av allmän ångest och rädsla) Följande frågor handlar om ångest och rädsla. Ringa in siffran vid det svar som bäst motsvarar hur du har känt dig den senaste veckan.
Posttraumatic Stress Disorder Checklist PCL-5 24 Instruktioner: Detta svarsformulär frågar om problem som du kan ha haft efter en mycket stressfylld erfarenhet som innefattar faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld. Detta kunde vara något som hände dig direkt, någonting du bevittnade, eller någonting du lärde dig hände en nära familjemedlem eller nära vän. Några exempel är en allvarlig olycka; brand; katastrof såsom en orkan, tornado, eller jordbävning; fysisk eller sexuell attack eller misshandel; krig; mord; eller självmord. Först, vänligen svara på några få frågor om din värsta händelse, vilket för denna svarsblankett innebär den händelse som just nu besvärar dig mest. Detta kan vara en av exemplen ovan eller någon annan mycket stressfylld erfarenhet. Dessutom, det kan vara en enstaka händelse (till exempel, en bilkrasch) eller flertal liknande händelser (till exempel, flertal stressfyllda händelser i en krigszon eller upprepade sexuella övergrepp). Sist kommer frågor som undersöker vilka problem du upplevt under den senaste månaden. PCL-5 (8/14/2013) Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr -- National Center for PTSD. Översatt från Engelska till Svenska av Nenad Paunović, leg. psykoterapeut, docent i psykologi, 2015
Posttraumatic Stress Disorder Checklist - Specific PCL-S 17 Nedan följer en lista över problem och besvär som kan uppstå efter stressfyllda/traumatiska livshändelser. Läs igenom beskrivningen av varje problem eller besvär noga och markera sedan det påstående som bäst stämmer in på hur stort problem vart och ett av alternativen varit för dig under den senaste månaden. Fri att använda i forskning och klinisk verksamhet. Formuläret finns att tillgå via Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.
Panic Disorder Severity Scale – Self rated PDSS-SR 7 Flera av de följande frågorna handlar om panikattacker och begränsade symtomattacker. I det här formuläret definierar vi en panikattack som en plötslig upplevelse av rädsla eller obehag som åtföljs av åtminstone 4 av de symtom som listas nedan. För att det ska anses vara en plötslig upplevelse måste symtomen nå sin kulmen inom 10 minuter. Episoder liknande panikattacker men som har färre än 4 av dessa listade symtom kallas för begränsade symtomattacker. Här är symtomen man räknar: Snabba eller bultande hjärtslag Svettning Darrning eller skakning Andnöd Känsla av att kvävas Bröstsmärta eller obehag Illamående Yrsel eller svimningskänsla Overklighetskänslor Domningar eller stickningar Frossa eller värmevallningar Rädsla för att tappa kontrolleneller att bli galen Rädsla att dö För var och en av de följande frågorna, var vänlig markera det svar som bäst beskriver din upplevelse under den gångna veckan. Panic Disorder Severity Scale – Self rated (PDSS-SR) Svensk översättning av Lars-Göran Öst (ost@psychology.su.se) och Jan Bergström (jan.bergstrom@karolinska.se)
Patient Health Questionnaire - 9 items PHQ-9 10 Detta frågeformulär är viktigt för att kunna ge dig bästa möjliga hälsovård. Dina svar kommer att underlätta förståelsen för problem som du kan ha. Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem: © Pfizer AB. PHQ-9 är framtagen av Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke, och kolleger, med ett utbildningsbidrag från Pfizer Inc. Översättning av Mats Adler, Affektiva mottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Skalan är tillgänglig för patientarbete och forskning, även som elektroniskt formulär. Eftertryck för försäljning är förbjudet. Datum för detta dokument är 051228.
Professional quality of life PROQOL5 30 Version 5 (Stamm, 2009) I det följande kommer ibland orden 'hjälpa' eller 'hjälpande' att stå inom klamrar. Det beror på att det ser ut så i det engelskspråkiga originalet. Tanken är att du kan sätta in det ord som passar bäst för dig i förhållande till ditt uppdrag. När du [hjälper] människor har du direktkontakt med deras liv. Som du kanske har märkt, kan din medkänsla för dem som du [hjälper] påverka dig både positivt och negativt. Nedan följer några frågor om dina erfarenheter, både positiva och de negativa, som [hjälpare]. Ta ställning till var och en av följande frågor om dig själv och din aktuella arbetssituation. Välj den siffra som stämmer bäst med hur ofta du upplevt dessa saker under de senaste 30 dagarna. Copyright https://proqol.org
Professional quality of life PROQOL5ENG 30 Version 5 (Stamm, 2009) When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, your compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are some questions about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider each of the following questions about you and your current work situation. Select the number that honestly reflects how frequently you experienced these things in the last 30 days. Copyright https://proqol.org
Perceived Stress Scale PSS-14 14 Frågorna i den här enkäten handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar som motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt. Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning. Perceived Stress Scale: Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R (1983): A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav 24: 385-396. Mer information om skalan finns på http://www.psy.cmu.edu/~scohen/ Svensk version 2012-05-25. Översättningen är gjord av Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Mer information om skalan och beräkningar finns på www.vgregion.se/stressmedicin.
Penn State Worry Questionnaire PSWQ 16 Penn State Worry Questionnaire Besvara varje påstående genom att ange den siffra som bäst beskriver det som är typiskt för dig. Framtagen av Thomas Borkovec. Översatt av Breitholtz & Rondahl. Fri att använda.
Ritvo Autism‐ Asperger’s Diagnostic Scale RAADS 80 Ritvo Autism‐ Asperger’s Diagnostic Scale Det kommer att ta ½ till 1 timme at besvara följande frågor. Ta en paus om du blir trött och fortsätt sedan när du har vilat lite. Det är viktigt att du läser igenom hela frågan och tänker igenom svarat ordentligt innan du väljer ett svarsalternativ ur en av de fyra kolumnerna. Dina svarsalternativ är: 1. Detta stämmer eller beskriver mig som jag är nu och som yngre. 2. Detta stämmer på mig, men bara på hur jag är nuförtiden. (avser tillägnade förmågor, gäller för negativt formulerade frågor) 3. Detta stämde bara på mig när jag var yngre (före 16 års ålder). 4. Detta har aldrig stämt på mig och beskrev aldrig mig. Besvara frågorna utifrån vad som är sant för dig och bara vad du anser vara sant och korrekt, inte vad du tror att andra förväntar sig att du ska säga eller hur andra har sagt åt dig att svara. RAADS© 2007 Översatt till svenska av Susanne Bejerot, neuropsykiatriska enheten, NSP, St Göran, SE‐112 81 Stockholm. Digitaliserad med medgivande från Edward Ritvo.
Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-14-item RAADS-14 14 Nedan finns 14 livserfarenheter och personlighetsdrag som kan gälla för dig. Markera det alternativ som sant för dig i varje ruta. Markera ett alternativ per fråga. RAADS© 2007 Översatt till svenska av Susanne Bejerot, neuropsykiatriska enheten, NSP, St Göran, SE‐112 81 Stockholm. Digitaliserad med medgivande från Edward Ritvo.
Relationship Questionnaire RQ 5 Nedan beskriver vi fyra olika sätt att uppleva relationer till andra människor. Markera hur väl du anser att varje sätt passar in på just dig, när du tänker på hur du fungerar i relationer med andra. Bartholomew & Horowitz, 1991. Svensk översättning Anders Broberg. Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet (1996). Rättigheter från Kim Bartholomew att digitalisera sedan 17 nov 2020.
Symptom Check List-90 items SCL-90 90 Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget. Markera det alternativ som Du tycker bäst beskriver hur Du känt det under det senaste 7 dagarna. Markera bara ett alternativ för varje påstående och försäkra Dig om att Du inte hoppar över något. Instrumentet är fritt och finns i SIS-rapport. Ref Statens institutionsstyrelse (SiS) följer upp och utvecklar 4/02 Fridell, M., Cesarec, Z., Johansson, M. och Malling Thorsen, S. (2002).
Steen Happiness Index SHI 20 Vänligen, läs igenom varje påstående noggrant. Välj sedan det påstående som bäst stämmer överens med hur du har känt den senaste veckan, inklusive idag. Försäkra dig om att du läst alla påståenden i gruppen (1-20) innan du gör ditt val. Ingen copyright vid icke-vinstdrivande användning
Shirom-Melamed Burnout Questionnaire SMBQ 22 Shirom-Melamed Burnout Questionnaire Här nedanför beskriver vi ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Markera i skalan i vilken mån dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen av din dagtid. Ingen copyright
Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå socfys 3 Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå
SOCIAL PHOBIA INVENTORY SPIN 17 Ange hur mycket du besvärats av följande problem under den gångna veckan. Markera endast en ruta för varje problem och besvara samtliga frågor. Jonathan Davidson. 1995, 2008, 2015. All rights reserved. Permission to use the SPIN must be obtained from the copyright holder at mail@cd-risc.com. The SPIN may not be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, or by any information storage or retrieval system without permission in writing from the copyright holder. Auktoriserad svensk översättning Cecilia Svanborg, Erik Hedman, Ewa Mörtberg, 2016. Enligt avtal fri att använda i offentlig svensk sjukvård.
Test for deployment Test 3 Dev testLäs denna text innan du börjar besvara formuläret. Copyright Ulinder & Ulinder, 2021
Ten Item Personality Inventory TIPI 10 Ten Item Personality Inventory - Nedan anges ett antal personlighetsdrag som kanske eller kanske inte passar in på dig. Var snäll och ange i hur hög grad du håller med eller inte håller med om att påståendet passar in på dig. Du ska ange i hur hög grad de båda orden passar in på dig, även om ett av orden passar in bättre än det andra på dig. Provided by Emil Lundell Psychology department, faculty of Economy, Communication and IT. Karlstad University
UCLA loneliness scale ULS 20 Följande frågor handlar om hur människor känner sig ibland. Markera ditt svar för varje fråga genom att sätta ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer bäst. Sprids inte vidare utan kontakt med Ingeborg Nilsson, Umeå universitet, ingeborg.nilsson@umu.se. Svensk översättning: Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills and adjustment. CyberPsychology & Behavior, 7 (1), 41-48. Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2005). Emotional intelligence and interpersonal skills. In: R. D., Roberts & R. Schulze (Eds.). International handbook of emotional intelligence (pp 289-308). Cambridge, MA: Hourefe.
Välmåendeskalan VS 18 Välmåendeskalan Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och markera det som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan. Braconier, A. (2015). Välmåendeformuläret – ett mått på subjektivt välmående. Psykometrisk utvärdering av en ny självskattningsskala. (Examensarbete Psykoterapeutprogrammet). Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Ström, L., & Carlbring, P. (2014). Handbok för oglada: vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och harmoni. Västerås: KBT-akademin Sverige AB.
WRASS WRASS 35 Påståendena som följer, tycker jag, skall gälla för hur det mestadels är i nutid. Dvs hur vi oftast brukar göra eller brukar känna oss nu (inte tidigare i livet). Svensk översättning Sally Sehlin 1997
Work and Social Adjustment Scale WSAS 5 Skatta följande frågor på skalan 0-8 där 0 betyder ingen försämring och 8 innebär mycket allvarlig försämring genom att markera den siffra som stämmer bäst för dig. Ingen copyright
Wender Utah Rating Scale WURS 61 Wender Utah Rating Scale Följande påståenden handlar om hur Du var när Du var barn. Välj det alternativ som passar bäst in på dig när Du var barn. Ingen copyright - Fritt att använda