515F

Detta formulär avser att på ett detaljerat sätt kartlägga färdigheter och beteendemönster hos barn och unga i åldern 5 till 17 år. Barn och unga är olika Det innebär att deras färdigheter inom olika områden, liksom hur de handlar och beter sig i vardagen, varierar mycket. Barn fungerar förstås också olika i olika åldrar.

Formuläret innehåller en rad påståenden följt av svarsmöjligheterna: Stämmer inte, Stämmer ibland/i viss mån, Stämmer bra. Markera med ett kryss i vilken grad du anser påståendet stämmer med hur ditt barn i vanligtvis fungerar. När du besvarar formuläret tänk över hur du uppfattar att ditt barn fungerar i jämförelse med jämnåriga. Det ska vara den aktuella bilden, dvs hur det varit under de senaste 6 månaderna. För att få en så fullständig bild som möjligt är det viktigt att du besvarar hela formuläret.

Du kommer också att få några frågor om huruvida barnets sätt att fungera skapar problem i vardagen. Ge en samlad värdering som utgår från belastningen för barnet självt, för familjen, i skolan och på fritiden. På dessa frågor ges fyra svarsmöjligheter: Nej, Lite, Ganska mycket, Väldigt mycket.


1. Har svårt för att lära sig nya motoriska färdigheter som att cykla, åka rullskridskor, simma eller åka skidor.

2. Har svårt att kasta och fånga boll.

3. Har svårt att springa snabbt och smidigt.

4. Har svårt/tycker inte om att delta i lagidrotter som fotboll, innebandy.

5. Är osäker i sin balans; har t ex svårt att stå på ett ben.

6. Snubblar och ramlar ofta.

7. Är klumpig eller osmidig i sina rörelser.

8. Tycker inte om att rita, har svårt att rita föreställande teckningar.

9. Har svårt för att plocka med, hantera och sätta ihop små föremål.

10. Har svårt för att hälla vatten i ett dricksglas utan att spilla.

11. Spiller ofta mat på kläderna eller bordet, då han/hon äter.

12. Har svårt för att använda kniv och gaffel.

13. Har svårt för att knäppa knappar, knyta skosnören.

14. Har svårt för att använda penna (trycker för hårt, darrar på handen etc).

15. Har inte utvecklat klar handdominans, dvs är vare sig klart högerhänt eller vänsterhänt.

16. Skrivande går långsamt och blir mödosamt.

17. Har ett omoget penngrepp, håller i pennan på ett ovanligt sätt. Påverkar motoriska svårigheter ditt barns funktion i vardagen?

Påverkar motoriska svårigheter ditt barns funktion i vardagen?

18. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel.

19. Har svårt att hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter eller aktiviteter

20. Verkar ofta inte lyssna till vad man säger till honom/henne.

21. Har svårt att följa instruktioner och att fullfölja uppgifter.

22. Har ofta svårt att organisera sitt arbete med uppgifter och aktiviteter.

23. Tröttnar på eller undviker uppgifter som kräver mental ansträngning (tex läxor eller andra uppgifter).

24. Tappar ofta bort saker som behövs för olika aktiviteter (tex skolmaterial som penna och böcker, leksaker eller andra föremål)

25. Blir lätt distraherad eller störd (av ovidkommande ljud som att andra pratar, bilar kör förbi etc).

26. Är ofta ”glömsk” i vardagssammanhang.

27. Är ständigt i rörelse på något sätt (vänder och vrider sig, trummar med fingrarna, pillar med något etc).

28. Har svårt att sitta stilla på stolen (vänder och vrider sig, går upp och går).

29. Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som är lämpligt för situationen.

30. Har svårt att leka eller delta i fritidsaktiviteter lugnt och stilla.

31. Är ständigt i ”full fart” eller det blir ofta alltför högt tempo i det han/hon gör.

32. Pratar för jämnan.

33. Kastar ur sig svaret innan han/hon hört färdigt frågan.

34. Har ofta svårt att vänta på sin tur (tex i lek, under måltider etc).

35. Avbryter ofta andra eller tränger sig på (tex i andras lek eller samtal).

Påverkar svårigheter med uppmärksamhet, koncentration, överaktivitet eller impulsivitet ditt barns funktion i vardagen?

36. Har svårt att komma igång med en uppgift/aktivitet.

37. Har svårt att avsluta en uppgift/aktivitet, blir inte färdig som de andra.

38. Är ofta i sin egen värld, dagdrömmer.

39. Verkar långsam, trög eller energilös.

Påverkar passivitet eller inaktivitet ditt barns funktion i vardagen?

40. Har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar, inser inte vad de kan leda till (tex klättrar på farliga ställen, ger sig ut i trafiken).

41. Har svårt att planera utförandet av en aktivitet (tex att få med sig alla saker som behövs för en utflykt eller det som skall med till skolan).

42. Har svårt att utföra handlingar i flera led (för mindre barn tex klä på alla kläder i en följd utan vuxenstöd, för större barn tex göra sina läxor utan upprepade tillsägelser).

Påverkar svårigheter med att planera/organisera ditt barns funktion i vardagen?

43. Har svårt att hitta (också på kända ställen).

44. Blir osäker vid höjdskillnader (tex vid gång i trappor, tar stöd i ledstång, vägg etc).

45. Har svårt att bedöma avstånd och storleksförhållanden.

46. Har svårt att veta hur saker skall vändas, (småbarn: tex vänder kläder fel, skolbarn: blandar t.ex. ihop bokstäver som b, d, p eller siffror som 6, 9).

47. Stöter emot andra människor vid möten eller i trånga rum.

48. Har en osäker tidsuppfattning (tex dålig uppfattning om hur lång tid 5 min eller en timme är eller osäker om hur länge sedan något hände).

49. Har en diffus uppfattning om tid (tex vad klockan ungefär är, om det är förmiddag eller eftermiddag, om det är skoldag eller weekend).

50. Frågar om flera gånger om när något skall hända, tex hur lång tid det är kvar tills man skall åka på utflykten eller tills han/hon skall gå till skolan.

51. Kan läsa av klockan mekaniskt men har ingen förståelse för tid.

52. Bryr sig inte om hur kläderna sitter på kroppen, rättar inte till strumpor eller byxor som glider ner etc.

53. Reagerar förvånansvärt lite på köld, smärta etc.

54. Har osäker kroppsuppfattning (osäker på sin kropps storlek i förhållande tillomvärlden, stöter tex emot eller slår omkull saker utan att mena det).

55. Är överkänslig för beröring (irriteras av hårt sittande kläder, upplever lättberöring som hårdhänt etc).

56. Har svårt att imitera andras rörelser, tex i sånglekar eller idrott.

57. Misstolkar ofta bilder; uppfattar annan innebörd än den avsedda (uppfattar tex bilden av ett stekt ägg som en blomma).

58. Har svårt att se skillnad på liknande former, figurer, skrivna ord, mönster.

59. Har svårt att rita föreställande figurer tex rita en bil, ett hus etc.

60. Har svårt att lägga pussel.

Påverkar svårigheter med rumsuppfattning, tidsuppfattning, kroppsuppftatning eller uppfattning av former och figurer ditt barns funktion i vardagen?

61. Har svårt att minnas personliga fakta som sin födelsedag, var han/hon bor (gatuadress, i vilken stad) etc.

62. Har svårt att minnas namn på personer i sin omgivning (tex namn på sin förskollärare/lärare, sina klasskamrater).

63. Har svårt att minnas namn på dagar, månader och årstider.

64. Har svårt att minnas fakta som lärs i skolan som historiska fakta, kemiska formler etc.

65. Har svårt att minnas specifika händelser som han/hon nyligen varit med om (tex vad som hänt under dagen, vad han/hon ätit i skolan några timmar tidigare etc).

66. Har svårt att minnas händelser som han/hon varit med om längre tillbaka som vad som hände under en resa, vad han/hon fick i julklapp sista året etc. eller vad han/hon har i läxa.

67. Har svårt att minnas var han/hon lagt ifrån sig saker.

68. Har svårt att minnas överenskommelser som när han/hon ska träffa kamrater

69. Har svårt att lära sig utantill tex ramsor, sånger, glosor, multiplikationstabellen.

70. Har svårt att komma ihåg långa instruktioner.

71. Har svårt att lära sig nya färdigheter (tex spela ett bestämt spel, hur man leker enbestämd lek).

Påverkar minnessvårigheter ditt barns funktion i vardagen?

72. Har svårt att förstå förklaringar och instruktioner.

73. Har svårt att följa med vid högläsning eller någon berättar.

74. Har svårt att uppfatta vad någon sa (säger ofta: ”Va sa du?”, "Vad menar du?").

75. Har svårt med abstrakta begrepp som ”i övermorgon”, eller talesätt som ”att hålla huvudet kallt”.

76. Hör ofta fel, misstolkar ord.

77. Är osäker på språkljuden och uttalar ofta ord felaktigt.

78. Har svårt att lära sig namn på färger, människor, bokstäver etc.

79. Har svårt att hitta ord (säger tex: ”Den, den, den ...!” eller gör omskrivningar,

80. Kommer ofta ihåg ord fel (tex ”armstånd” i stället för ”armbåge”, ”pekare” istället för ”visare”).

81. Har svårt att förklara vad han/hon vill.

82. Har svårt att tala flytande, utan att staka sig.

83. Har svårt att uttrycka sig i hela meningar med rätt meningsbyggnad och ordböjningar.

84. Har talsvårigheter (läspar, har svårt att uttala vissa ljud som ”r”, pratar ”inäsan”/nasalt etc).

85. Har svårt att uttala krångliga ord, tex ”elektriskt”, ”rutschkana”.

86. Har hes röst.

87. Stammar.

88. Talar så fort att det är svårt att uppfatta vad han/hon säger.

89. Talar otydligt.

90. Har svårt att berätta om upplevelser eller förklara så att lyssnaren förstår sammanhanget (tex att förklara vad han/hon gjort under dagen eller på sommarlovet).

91. Har svårt att hålla den röda tråden då han/hon vill berätta något.

92. Har svårt att föra ett samtal, dvs växla mellan att lyssna till någon annan och att själv prata.

Påverkar språkliga svårigheter ditt barns funktion i vardagen?

93. Har svårare med läsinlärning än vad man kan vänta sig med tanke på hur barnet lär sig inom andra områden.

94. Har svårt att förstå vad han/hon läser.

95. Har svårt att läsa lagom fort vid högläsning (läser för långsamt, för snabbt, får inget flyt i sin läsning).

96. Tycker inte om att läsa (tex undviker att läsa böcker).

97. Gissar mycket då han/hon läser.

98. Har svårt att stava.

99. Har svårt att forma bokstäver, skriva snyggt.

100. Har svårt att formulera sig i skrift.

101. Har svårt att lära sig basala räknefärdigheter (addera, subtrahera dvs plus och minus).

102. Har svårt att klara räkneuppgifter där han/hon måste läsa en text.

103. Har svårt att använda räkneregler.

104. Har svårt att lära sig och använda multiplikationstabellen.

105. Har svårt med huvudräkning.

106. Har svårt att uppfatta eller förstå instruktioner.

107. Har svårt att förstå eller använda abstrakta begrepp (tex begrepp som anger mängd, storlek, riktning).

108. Har svårt att delta i diskussioner med jämnåriga.

109. Har svårt att tillägna sig fakta eller kunskap om sin omvärld.

110. Har särskilt goda kunskaper inom något/några områden.

111. Har god konstnärlig eller praktisk förmåga (utöva musik, teckna, måla, slöjda, konstruera).

112. Har svårt att planera och organisera sin inlärning (tex i vilken ordning deluppgifter skall göras, vilken tid som krävs).

113. Har svårt att skifta plan eller strategi när så behövs (tex försöka hitta en nylösning när han/hon kört fast eller att ändra arbetssätt då uppgiften ändras).

114. Har svårt att tillämpa vuxnas/lärarens förklaringar eller instruktioner.

115. Har svårt att lösa abstrakta uppgifter (dvs är beroende av konkreta inlärningsmaterial som går att se eller röra vid).

116. Har svårt att hålla fast vid och göra färdigt en uppgift, lämnar den ofta halvfärdig.

117. Är omotiverad för skolarbete eller liknande inlärningssituationer.

118. Är långsam/omständlig i sin inlärning.

119. Håller alltför högt tempo, hastar och slarvar med sina uppgifter.

120. Kan inte ta ansvar för sina uppgifter, behöver mycket övervakning.

121. Är osjälvständig, beroende av ständig bekräftelse, vill veta om han/hon gör rätt.

Påverkar inlärnings- eller skolproblem ditt barns funktion i vardagen?

122. Uppfattar inte vad andra människors signalerar med ansiktsuttryck, gester,tonfall eller kroppshållning.

123. Har svårt att förstå/leva sig in i andra människors känslor.

124. Har svårt att ta hänsyn till andra.

125. Har svårt att uttrycka sina känslor med ord (tex säga att han/hon känner sig så ensam, har tråkigt).

126. Talar med entonig eller ”annorlunda” röst.

127. Har svårt att uttrycka sina känslor och reaktioner med minspel, gester eller kroppshållning.

128. Kan verka”lillgammal”.

129. Har svårt att uppföra sig på det sätt som kamraterna förväntar sig.

130. Har svårt att veta hur man skall bete sig i olika sociala situationer (tex då kamraterna skrattar.

131. Uppfattas som annorlunda, udda, speciell av jämnåriga.

132. Gör oavsiktligt bort sig så att föräldrarna tycker det är pinsamt eller så att

133. Verkar ofta sakna sunt förnuft.

134. Har svagt utvecklat sinne för humor.

135. Säger socialt opassande saker.

136. Har svårt att uppfatta/följa regler, föreskrifter och förbud.

137. Hamnar lätt i gräl med jämnåriga.

138. Har svårt att förstå och respektera andras rättigheter som att mindre barn kan behöva mer hjälp än större, att föräldrarna skall lämnas ifred då de säger att de vill det etc.

139. Har svårt för gruppaktiviteter, lagarbete eller lagspel. Sätter upp egna regler.

140. Har svårt att få vänner.

141. Umgås sällan med jämnåriga barn.

142. Har svårt att delta i grupplekar.

143. Tas inte med i andra barns lekar.

144. Är inte intresserad av fysisk närhet som tex kramar.

145. Har några få intressen, som alltför mycket fyller upp hans/hennes liv och som även påverkar familjen och kamraterna.

146. Upprepar eller fastnar i till synes meningslösa beteenden eller handlingar.

147. Blir mycket oroad av små förändringar i de dagliga rutinerna.

148. Har klart avvikande förmåga till ögonkontakt.

Påverkar sociala svårigheter ditt barns funktion i vardagen?

149. Har dåligt självförtroende.

150. Verkar olycklig, ledsen eller deprimerad.

151. Klagar ofta över känsla av ensamhet.

152. Har försökt att skada sig själv eller talar om att göra det.

153. Har dålig aptit.

154. Uttrycker ofta en känsla av att vara värdelös eller underlägsen andra barn.

155. Klagar ofta över magont, huvudvärk, andningssvårigheter eller andra kroppsligasymtom.

156. Verkar ofta spänd och orolig eller klagar över nervositet.

157. Blir mycket orolig eller ledsen då han/hon ska gå hemifrån t ex till skolan.

158. Sover sämre än de flesta jämnåriga.

159. Har ofta mardrömmar.

160. Går ofta i sömnen eller får nattliga anfall av förtvivlan, då han/hon inte går att ”nå” och inte kan tröstas.

161. Förlorar ofta humöret, blir lätt upprörd.

162. Bråkar ofta med vuxna.

163. Vägrar ofta följa vuxnas uppmaningar.

164. Retar ofta andra genom att medvetet göra saker som upplevs provocerande.

165. Skyller ofta på andra vid egna misstag.

166. Blir lätt förnärmad eller förorättad.

167. Råkar ofta i slagsmål.

168. Är grym mot djur.

169. Ljuger och luras.

170. Tar saker i hemmet.

171. Förstör ofta familjemedlemmars eller andra barns saker.

172. Har återkommande perioder på några dygn med ovanligt hög aktivitetsnivå och stor idérikedom.

173. Är i återkommande perioder påtagligt lättirriterad.

174. Upprepar på ett tvångsmässigt sätt handlingar eller har vanor som är mycketsvåra att ändra på.

175. Har tvångstankar/fixa idéer.

176. Har ofrivilliga rörelser, ryckningar eller grimaser i ansikte.

177. Upprepar meningslösa rörelser som att skaka på huvudet, slänga med kroppen, trumma med fingrarna.

178. Ger ifrån sig omotiverade ljud som harklingar, hostningar sväljningsljud, hundliknande skall, plötsliga skrik etc.

179. ”Låter” mycket, tex visslar, nynnar, mumlar.

180. Upprepar ord eller orddelar på ett meningslöst sätt.

181. Använder ”fula” ord eller svordomar på ett överdrivet sätt.

Påverkar psykiska problem, tvångshandlingar eller tvångstankar ditt barns funktion i vardagen

Det återstår frågor att besvara.

Vänligen besvara alla obligatoriska frågor för att gå vidare.
Nu är alla frågor besvarade.
© Copyright ©: (2004): Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Århus, Christopher Gillberg, Göteborg The Copyright is protected under the Swedish Copyright Act – the Swedish law Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960: 729).

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License